วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน  2555)


25/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำกิจกรรมเรื่องความหลากหลายและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการออสโมซิส

26/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การทดลองเรื่องการออสโมซิส
เข้าร่วมการทำอาหารกับนักเรียน โดยบริษัท แมกกี้ จำกัด มหาชน

27/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืช
ช่วยงานเอกสารของอาจารย์ฝ่ายวิชาการ

28/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอาณาจักรมอเนอราและอาณาจักรโพรทิสตา

29/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             นำเสนอช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการลำเลียงน้ำและอาหารของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอาณาจักรพืช

เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธกับนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น