วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 13-18 สิงหาคม  2555)


13/.ค/55             หยุดราชการ

14/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน รุ่น 14 ปี

15/.ค/55             เตรียมอุปกรณ์ และความพร้อมของนักกีฬา
ฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน รุ่น 14 ปี

16/.ค/55             เดินขบวนพาเหรดพร้อมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแคว ในกิจกรรมกีฬาอำเภอ
                              ดูแลความเรียบร้อยของนักกีฬารุ่น 14 ปี ทั้งหญิงและชาย

17/.ค/55             ดูแลความเรียบร้อยของนักกีฬารุ่น 14 และ 16 ปี ทั้งหญิงและชาย

18/.ค/55             ดูแลความเรียบร้อยของนักกีฬารุ่น 14 และ 16 ปี ทั้งหญิงและชายบันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม  2555)


6/.ค/55               ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ช่วงบ่ายคุมนักเรียนรุ่น 14 ปี ฝึกซ้อมกีฬา

7/.ค/55               ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน รุ่น 14 ปี

8/.ค/55               ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน รุ่น 14 ปี

9/.ค/55               ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน รุ่น 14 ปี

10/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นำเสนอช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน รุ่น 14 ปี


บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 30กรกฎาคม-3 สิงหาคม  2555)


30/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และทำแบบฝึกหัด
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

31/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1/.ค/55               ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2/.ค/55               หยุดราชการ

3/.ค/55               หยุดราชการ
บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม  2555)


23/.ค/55             พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 3 ไปออกค่ายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

24/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องวัฏจักรของสารในระบบนิเวศ

25/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพกับด้านต่างๆ

26/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องวัฏจักรน้ำ

27/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             นำเสนอช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
                             เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธกับนักเรียน
บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม  2555)


16/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่อง ธาตุอาหารที่พืชต้องการ

17/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่อง การถ่ายละอองเรณู
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องห่วงโซ่อาหาร

18/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่องการปฏิสนธิ การเกิดผล และการเกิดเมล็ด

19/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องพีระมิดโซ่อาหาร

20/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             นำเสนอช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้ หน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติวข้อสอบเรื่อง ลักษณะการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของต้นพืช
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องสายใยอาหาร
เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธกับนักเรียน


บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่9-13 กรกฎาคม  2555)


9/.ค/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องระบบนิเวศ
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสังเคราะห์แสงของพืช

10/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การทดลองเรื่องปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงของพืช
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน

11/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น

12/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องระบบนิเวศในท้องถิ่น

13/.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                              นำเสนอช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้ หน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการจำแนกสาร
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการสำรวจระบบนิเวศต่างๆ

เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธกับนักเรียนบันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่2-6 กรกฎาคม 2555)


2/.ค/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอาณาจักรฟังไจ
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชแบบอาศัยเพศ

3/.ค/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชแบบไม่อาศัยเพศ
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอาณาจักรสัตว์

4/.ค/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การทดลองเรื่อง ส่วนประกอบของดอกไม้

5/.ค/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ

6/.ค/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
สอบเก็บคะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธกับนักเรียนบันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน  2555)


25/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำกิจกรรมเรื่องความหลากหลายและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการออสโมซิส

26/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การทดลองเรื่องการออสโมซิส
เข้าร่วมการทำอาหารกับนักเรียน โดยบริษัท แมกกี้ จำกัด มหาชน

27/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืช
ช่วยงานเอกสารของอาจารย์ฝ่ายวิชาการ

28/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอาณาจักรมอเนอราและอาณาจักรโพรทิสตา

29/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             นำเสนอช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการลำเลียงน้ำและอาหารของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอาณาจักรพืช

เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธกับนักเรียน