วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน  2555)

18/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมและกฏหมาย
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการแพร่
เข้าไปตรวจห้องเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมให้นักเรียนสวดมนต์ก่อนกลับบ้าน

19/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การทดลองเรื่องการแพร่
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปเนื้อหาที่เรียนมาเพื่อเตรียมตัวสอบ พร้อมทั้งทำข้อสอบทบทวนความรู้

20/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปเนื้อหาทั้งหมดและทำผังความคิดเพื่อเตรียมสอบ

21/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบเก็บคะแนน เรื่องพันธุกรรม
ช่วยงานเอกสารอาจารย์

22/มิ./55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                            นำเสนอช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบเรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิต
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธกับนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น