วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่2-6 กรกฎาคม 2555)


2/.ค/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอาณาจักรฟังไจ
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชแบบอาศัยเพศ

3/.ค/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชแบบไม่อาศัยเพศ
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอาณาจักรสัตว์

4/.ค/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การทดลองเรื่อง ส่วนประกอบของดอกไม้

5/.ค/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ

6/.ค/55                ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
สอบเก็บคะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธกับนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น