วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงาน( ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน  2555)

28/พ.ค/55            ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องลักษณะและจำนวนโครโมโซม
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่ององค์ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

29/พ.ค/55            ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการทดลองดูเซลล์เยื่อหอม
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องลักษณะของโครโมโซม

30/พ.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                              ตรวจการทำความสะอาดโรงอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการทดลองดูเซลล์ว่านกาบหอย
 เข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ในโรงเรียน

31/พ.ค/55             ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

1/มิ.ย/55               ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นำเสนอช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้หน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการทดลองดูเซลล์สาหร่ายหางกระรอกและเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

ทำกิจกรรมในวันวิสาขบูชา 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน(ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555)บันทึกการปฏิบัติงาน(ระหว่างวันที่ 21-25  พฤษภาคม 2555)

21/พ.ค/55            ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             เข้าสอนในคาบแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แจกแจงเรื่องมาตรฐาน และตัวชี้วัด พร้อมกับให้นักเรียน       จดบันทึกลงในสมุด
                             เข้าสอนในคาบแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แจกแจงเรื่องมาตรฐาน และตัวชี้วัด พร้อมกับให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด

22/พ.ค/55            ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                            เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ และหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
                             เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องสปีชีส์ของมนุษย์

23/พ.ค/55            ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตรวจการทำความสะอาดโรงอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องลักษณะภายนอกและลักษณะภายในของเซลล์ไข่ไก่

24/พ.ค/55            ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์

25/พ.ค/55           ตรวจพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                             นำเสนอช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้หน้าเสาธง
                            เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์
                            เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการแปรผกผัน

บันทึกการปฏิบัติงาน(ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555)


บันทึกการปฏิบัติงาน(ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555)

14/พ.ค/55             เข้ารับการปฐมนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแควและอาจารย์ฝ่ายวิชาการ

15/พ.ค/55             เข้าร่วมประชุมและทำความรู้จักกับอาจารย์ทั้งหมดในโรงเรียน

16/พ.ค/55             ช่วยโรงเรียนจัดหนังสือเรียนเตรียมแจกจ่ายแก่นักเรียน
                             เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูพี่เลี้ยง

17/พ.ค/55             เข้าไปทำความรู้จักกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                             ชี้แจงและทำข้อตกลงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่จะมีการเรียนการสอนร่วมกัน

18/พ.ค/55             เข้าไปทำความรู้จักกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                              ชี้แจงและทำข้อตกลงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่จะมีการเรียนการสอนร่วมกัน

ตารางการสอน  ชั้นม.1 , .3
โรงเรียนบ้านคลองแคว   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
( ผู้สอน นางสาวนิตยา หนูชุม     ครูพี่เลี้ยง   อาจารย์อโณทัย   ชูยก )

วัน/เวลา
08.30-09.30 .
09.30-10.30.
10.30-11.30 .
11-30-12.30 .
12.30-13.30 .
13.30-14.30 .
14.30-15.30 .
จันทร์

วิทยาศาสตร์ ม.3พักเที่ยง


วิทยาศาสตร์ ม.1
อังคาร

วิทยาศาสตร์ ม.1

วิทยาศาสตร์ ม.3


พุธ

วิทยาศาสตร์ ม.1
พฤหัสบดี

วิทยาศาสตร์ ม.3
ศุกร์
วิทยาศาสตร์ ม.1


วิทยาศาสตร์ ม.3วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555ชื่อ    :     นางสาวนิตยา   หนูชุม (ชื่อเล่น  แอน)
รหัสประจำตัว    :   5111134007 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์    :     0854738530
ที่อยู่      :     16 หมู่ที่  6  ตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  92160
ที่อยู่ขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    :   หอพักหน้าเขาวิลเลต (ซอยนักเรียน)
E – mail     :    s5111134007@gmail.com
คติประจำใจ    :    ไม่มีใครมาลิขิตชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเอง
อาจารย์ที่ปรึกษา      :   อาจารย์สาวิตรี ชามทอง +อาจารย์ธวัชชัย คงนุ่ม